Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Απόβλητα - Έλεγχος Βιολογικών καθαρισμών αποβλήτων - Χαρακτηρισμός επικυνδινότητας αποβλήτων

Από το 2007 έως σήμερα ιδιωτικές εταιρίες και κρατικοί φορείς εμπιστεύονται στο IPER τoν έλεγχο των αποβλήτων που εξάγουν στο περιβάλλον.

Διενεργούνται δοκιμές ελέγχου των αποβλήτων, όπως : BOD, COD, TOC, αμμωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο, οργανικό άζωτα, φωσφορικών, αιωρούμενων στερεών, υδρογονανθράκων, λίπη/έλαια, μικροβιολογικών παραμέτρων κ.α.

Επίσης διενεργούνται συγκεκριμένες δοκιμές, βάση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας των αποβλήτων.

Οι υπηρεσίες μας