Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Υλικά συσκευασίας - Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα & μετανάστευση

Για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας πρέπει τα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με υλικά κατάλληλα που πληρούν τα όρια της ολικής & ειδικής μετανάστευσης που έχουν καθοριστεί σε κάθε περίπτωση καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια.

Με τον όρο ολική μετανάστευση εννοούμε το σύνολο των ουσιών που μεταφέρονται από το υλικό στο τρόφιμο, ενώ με τον όρο ειδική μετανάστευση εννοούμε την μεταφορά συγκεκριμένης χημικής ουσίας από το υλικό στο τρόφιμο.

Στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των υλικών συσκευασίας & γενικότερα των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα το εργαστήριο “IPER” εφαρμόζει :

  • μικροβιολογικές δοκιμές
  • δοκιμές ολικής μετανάστευσης με προσομοιωτές : οξικό οξύ 0,3%, αιθανόλη 10% -20% -50%, φυτικό έλαιο & πολύ(2,6-διφαινυλο)-π-φαινυλοξειδιο όπως ορίζεται από τον ΕΚ10/2011.
  • δοκιμές ειδικής μετανάστευσης όπως φθαλικοί εστέρες σε αποστάγματα.

Οι υπηρεσίες μας